صندوق نوید

سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری خطرپذیر

بنیان‌گذاران
کمیته امداد امام خمینی (ره)
بنیان‌گذار
موسسه دانش‌بنیان برکت
بنیان‌گذار
سرمایه گذاری ها
فن آسا
کیا الکترونیک بوتیا
بازدیدهای اخیر