صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی زاگرس

نقش‌ها
سرمایه گذار
نوع سرمایه گذار: شرکت یا صندوق سرمایه گذاری
شکل تمرکز: عمومی
افراک
بازدیدهای اخیر