طراحی مهندسی پارس برهان سدید

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
مرضیه خورشیدسوار
رئیس هیئت مدیره
عبدالرضا رخ گیره
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر