فرآسامد پارسیان

تامین تجهیزات آزمایشگاه های تشخیص طبی و دیابت

تامین تجهیزات آزمایشگاه های تشخیص طبی و دیابت

اعضا هیئت مدیره
حسن محسنی راد
مهدی دیداری
بازدیدهای اخیر