فرامحتوا - دانش افزاری فرانگار

پلتفرمی در راستای تدوین استراتژی، تولید، بهینه‌سازی کانال‌های انتشار و حسابرسی محتوا

پلتفرمی در راستای تدوین استراتژی، تولید، بهینه‌سازی کانال‌های انتشار و حسابرسی محتوا

فرامحتوا یک آژانس تخصصی بازاریابی محتوا است که امکان مدیریت فرآیند بازاریابی محتوا از تدوین استراتژی تا تولید، بهینه‌سازی کانال‌های انتشار و حسابرسی محتوا را فراهم آورده است.

بنیان‌گذاران
ابراهیم هاشمی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
ابراهیم هاشمی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر