فراکلاس

پلتفرم اشتراک محتوای افزوده آموزشی برای کتاب

پلتفرم اشتراک محتوای افزوده آموزشی برای کتاب

فراکلاس به ایجاد بازاری نو برای محتواهای آموزشی تولید کنندگان می پردازد.

بنیان‌گذاران
علیرضا خان محمدی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
علیرضا خان محمدی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر