فرا سو صنعت فولاد سپاهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
مهرنوش حسینی پور دولت آبادی
مدیر عامل
مهری رستگار
رئیس هیئت مدیره
صدیقه کلوشانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر