فناوری بن یاخته های رویان

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد شده

ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بندناف نوزادان تازه متولد شده

استانداردسازی فرآیند جمع آوری و فریز نمونه های خون بندناف و همچنین مراکز پیوند علاوه بر درمان بیماری های بدخیم و نجات جان انسان ها و افزایش چشمگیر امید به زندگی در کشور

بازدیدهای اخیر