فناور شتاب - فناور شتاب سینا

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار

گروه خدمات تجاری سازی و مدیریت کسب و کار فناور شتاب یکی از کارگزاران مورد تایید صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه ی عارضه یابی شرکت های دانش بنیان می باشد. کلینیک کسب و کار فناور شتاب از طریق فرم الکترونیکی خوداظهاری و برگزاری جلسات مشاوره، تحلیل جامعی براساس مستدات و مشاهدات صورت گرفته از شرکت دانش بنیان صورت می دهد .بر اساس این مدل ارزیابی ، در پایان ارزیابی گزارش جامعی بر اساس مولفه های اصلی در مدل پایه شامل فعالیت های سازمانی و مدیریتی، فعالیت های بازرگانی و بازار، فعالیت های تولیدی و عملیاتی، فعالیت های مالی و تامین مالی، فعالیت های حسابداری ارایه می شود و راهکارها و توصیه های کسب و کار به شرکت دانش بنیات توصیه می شود. مدل عارضه یابی پروه خدمات تجاری سازی و مدیریت کسب و کار ویژه ی شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی می باشد.

بنیان‌گذاران
سید نورالدین حسینی ابوتربه
بنیان‌گذار
مهدی صدری ارحامی
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مهدی صدری ارحامی
مدیر عامل
تملک ها
رضا سعیدی
بازدیدهای اخیر