فن آوران زیست آویسا

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

اعضا هیئت مدیره
مازیار مشتاقی فرخی
مدیر عامل
شاهین حدادیان
عضو هیئت مدیره
کبری ویسی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر