فیگ بیت - تجارت الکترونیک آذرخش

تولید کننده ابزار آلات هوشمند مخابره پزشکی، مدیریت اموال و اشیای گمشده شخصی

تولید کننده ابزار آلات هوشمند مخابره پزشکی، مدیریت اموال و اشیای گمشده شخصی

فیگ طراحی فناورانه با ترکیب محصولات فیزیکی با سامانه های هوشمند فناوری اطلاعات است. با استفاده از محصولات فیگ بیت بیماران خاص، سالمندان و کودکان در شرایطی امن تر قرار می گیرند و به محض ایجاد شرایط اضطرار فرآیند امداد رسانی به طور هوشمند آغاز می گردد.

بازدیدهای اخیر