ماتریس تحلیلگران سیستمهای پیچیده

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه مهندسی مالی و مدیریت ریسک، طراحی سیستم های بومی بر اساس الگوی مسئله محوری، تولید سیستم های قابل اطمینان و پایدار، پشتیبانی نزدیک سیستم‌ها همراه با بازخورد مداوم، توسعه پیوسته و به روز مدل‌ها و تکنیک‌های محاسباتی ارزیابی کمّی در حوزه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در حال فعالیت است.

اعضا هیئت مدیره
سیما عباسپور نوغانی
کارمندان
احسان رفیعی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر