ماشین سازی وقالبسازی پیله وران

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

اعضا هیئت مدیره
احمد جامی الاحمدی
مدیر عامل
سیدمحمد بحرینیان
رئیس هیئت مدیره
سیدحسین بحرینیان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر