ماین ایکس

ارائه خدمات مبتنی بر فناوری واقعیت گسترده در معادن و ارائه راهکار هوشمند با هدف رویارویی واقعی و تعاملی پرسنل با حوادث و رویه‌های صنعتی در محیط شبیه‌سازی‌شده.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر