مجتمع فرآورده های فسفات کارون - مجتمع فرآورده های فسفات کارون

معدنی

معدنی

مجتمع فرآورده های فسفات کارون به تولید انواع سدیم فسفات می پردازد.

بازدیدهای اخیر