مدرسه هنر و رسانه آینه

تولید و طراحی نرم افزارهای متنوع آموزشی

تولید و طراحی نرم افزارهای متنوع آموزشی

مدرسه نرم افزاری مدرسه هنر و رسانه آینه در موضوع هنر و رسانه به تولید و طراحی نرم افزارهای متنوع آموزشی می پردازد.

بازدیدهای اخیر