مدرسه کسب و کار کارابیز

مدرسه کسب و کار

مدرسه کسب و کار

بنیان‌گذاران
پدرام ریاضی خواه
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پدرام ریاضی خواه
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر