مدرسه کسب و کار کارابیز

مدرسه کسب و کار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
آزادی، کارخانه نوآوری آزادی، کارابیز
سایت اصلی

مدرسه کسب و کار

بنیان‌گذاران
پدرام ریاضی خواه
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
پدرام ریاضی خواه
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر