مردادتک

شرکت خلق کسب و کار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران

شرکت خلق کسب و کار

مرداد تک خود را یک شرکت خلق کسب و کار معرفی می کند. یعنی کسب و کاری که خروجی و محصول آن کسب های مستقل هستند و به مثابه یک خط تولید کسب و کار به تولید و راه اندازی کسب و کارهای ارزشمند و پایدار می پردازد.

جذب سرمایه
داوین
بازدیدهای اخیر