مروا ژن

تولید کیت های آزمایشگاهی مرتبط با ویروس کرونا

تولید کیت های آزمایشگاهی مرتبط با ویروس کرونا

پس از تولید موفق کیت های استخراج ژنوم ویروس کرونا وکیت تشخیص ویروس کرونا به روش PCR ، هم اکنون در صدد تولید سایر کیت های آزمایشگاهی بویژه کیت استخراج DNA و کیت تشخیص HPV است.

بازدیدهای اخیر