عکس پروفایل مرکز رشد تنکابن

مرکز رشد تنکابن

مرکز رشد عمومی

عکس پروفایل مرکز رشد تنکابن

مرکز رشد تنکابن

مرکز رشد عمومی

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور
شکل تمرکز: عمومی

اطلاعات تماس

دفتر مرکز رشد
ایران، مازندران، تنکابن
خیابان شهید پورتقی(مخابرات)-کوچه شهید شیرافکن

سازمان ها یا نهادهای بالادستی