عکس پروفایل مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد

مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد (مرکز نوآوری گردشگری سپند آریا)

نخستین مرکز نوآوری گردشگری استان یزد

عکس پروفایل مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد

مرکز نوآوری گردشگری دانشگاه یزد (مرکز نوآوری گردشگری سپند آریا)

نخستین مرکز نوآوری گردشگری استان یزد

نقش‌ها

مرکز نوآوری
نوع مرکز: مرکز رشد یا انکوباتور ، پژوهشگاه یا پژوهشکده ، واحد تحقیق و توسعه ، مرکز دانشگاهی ، مرکز اندیشگاهی
شکل تمرکز: تخصصی

اطلاعات تماس

مدیرعامل
دفتر مرکز نوآوری گردشگری سپند آریا
ایران، یزد، یزد
دانشگاه یزد، پردیس فناوری و صنعتی، ساختمان مرکز نوآوری ۳، واحد 605
رایانامه
شبکه‌های اجتماعی

برند

مرکز نوِآوری گردشگری سپند آریا
مرکز نوِآوری گردشگری سپند آریا

بنیان‌گذاران

اعضا هیئت مدیره

دریافت خدمات شتابدهی