مسیر طلبه

سامانه آموزش مهارت‌های طلبگی

سامانه آموزش مهارت‌های طلبگی

مسیر طلبه با هدف ارائه خدمات آموزشی مهارت های مربوط به کارآفرینی طلبگی تاسیس شده است.

بنیان‌گذاران
سید حمید فتاحی معصوم
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
سید حمید فتاحی معصوم
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر