منیزیم صنعت شریف

تمرکز این شرکت برروی تولید اکسید منیزیم سنتزی از دولومیت بوده است و با سرمایه گذاری شرکت معنا پایلوت تحقیقاتی تولید اکسید منیزیم از دولومیت را راه اندازی کرده است.

جذب سرمایه
معنا
بازدیدهای اخیر