عکس پروفایل مهرداد موسی پور ساخت کاردستی

مهرداد موسی پور ساخت کاردستی

معرفی نامه

عکس پروفایل مهرداد موسی پور ساخت کاردستی

مهرداد موسی پور ساخت کاردستی

معرفی نامه

معرفی نامه

مهرداد موسی پور سازنده کاردستی اهل ایران استان لرستان میباشد وی تا به حال سازنده ساخت حسگرلمسی .روشن خاموش کردن موبایل با صدا.تقویت کننده صدا. و ساخت ربات و: دست مصنوعی : و هوش سنج مغزی: میباشد