مهر آوید پردیس

سامانه تجمیع اطلاعات تجهیزات فرودگاهی

سامانه تجمیع اطلاعات تجهیزات فرودگاهی

مهر آوید پردیس به پشتیبانی حوزه فناوری سازمانها و شرکتها، طراحی و توسعه سـامانه های الکترونیکی، پیاده سازی و اجرای طرحــهای پژوهشـی می پردازد.

بازدیدهای اخیر