مهندسین مشاور بهسازان ارتباطات گیتی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
اعضا هیئت مدیره
فاطمه نصیری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر