مهندسین مشاور بهسازان ارتباطات گیتی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
فاطمه نصیری
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر