عکس پروفایل مهندسین مشاور بهسازان ارتباطات گیتی

مهندسین مشاور بهسازان ارتباطات گیتی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل مهندسین مشاور بهسازان ارتباطات گیتی

مهندسین مشاور بهسازان ارتباطات گیتی

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران

اعضا هیئت مدیره