مهندسی افراز الکترونیک یزد

=برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، یزد، یزد
کسنویه، کوچه (2فرعی)، بلوار استقلال، پلاک 0، طبقه همکف

=برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
سید حسام کربلایی تفتی
مدیر عامل
ولی کمالی مقدم
مدیر عامل
زهره ضرابی
عضو هیئت مدیره
محمد شهاب ارکان
رئیس هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر