مهندسی سازند

تجهیزات فنی مهندسی

تجهیزات فنی مهندسی

مهندسی سازند تولید کننده مولدهای برق دیزلی و گازی و متعلقات می باشد. این شرکت در منطقه ویژه اقتصادی پیام فعالیت دارد.

بازدیدهای اخیر