مهندسی سویه

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین
زیست فناوری: بستر اتوماسیون و مهندسی موجود زنده

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین

طراحی و ساخت سویه‌های جدید مخمر برای تولید پروتئین‌های نوترکریب و متابولیت‌ها. سویه‌های تولید شده در این برنامه، امکان تولید پروتئین‌های پایدار و غیر حساسیت‌زا را دارند. این پروتئین‌ها با هدف فروش به شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید پروتئین‌های نوترکیب صنعتی و دارویی تولید می‌شوند.

اطلاعات تماس
کارمندان
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
افراک
بازدیدهای اخیر