مهندسی طراحان نفتون آریا

نفت، گاز، پتروشیمی

نفت، گاز، پتروشیمی

فعالیت در زمینه امکان سنجی فرایندهای تولیدی در زمینه نفت، گاز، پتروشیمی – انجام امور مشاوره ای در زمینه بهینه سازی و یا تجدید ساختار فرایندهای مرتبط با صنایع نفت- نظارت و اجرای پروژه های بهره برداری – تولید و نگهداری فرایندهای نفت، گاز، پتروشیمی – تولید و ساخت نرم افزارهای تخصصی مرتبط با صنایع نفت و هر گونه فعالیتی که در رابطه با موضوع شرکت مجاز و سود آور باشد.

اعضا هیئت مدیره
افشین بختیاری کرمانشاهی
مدیر عامل
بهاره مس چی
عضو هیئت مدیره
حسن کبودی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر