مهندسی عصر صنعت اعلا

بومی‌سازی ساخت و تجاری سازی تجهیزات پیشرفته تاپ درایو حفاری

بومی‌سازی ساخت و تجاری سازی تجهیزات پیشرفته تاپ درایو حفاری

شرکت مهندسی عصر صنعت اعلا در حوزه بومی‌سازی ساخت و تجاری سازی تجهیزات پیشرفته تاپ درایو حفاری فعال است.

اعضا هیئت مدیره
پویا باهمت شیروانه ده
مدیر عامل
نادیه جمالی رئوفی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر