مهندسی فرابین سامان افرابن

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
امیر محمد شفیعی
رئیس هیئت مدیره
سید مصطفی رضوی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر