مکعب سبز خلاق

سامانه ایجادساختمان های سبز و دوست دار محیط زیست

سامانه ایجادساختمان های سبز و دوست دار محیط زیست

مکعب سبز خلاق فعالیت حرفه ای خود را از سال 1394 شروع کرده ودر سال 1398 با توجه به نیاز کشور در حوزه ایجادساختمان های سبز و دوست دار محیط زیست، به صورت رسمی فعالیت خود را ادامه داده است.

بازدیدهای اخیر