نانوزینو - زیست شیمی آزما رشد

تولید انواع نانو ذرات فلزی و پلیمری

تولید انواع نانو ذرات فلزی و پلیمری

شرکت زیست شیمی آزما رشد در حوزه تولید انواع نانو ذرات فلزی و پلیمری و کاربرد آن در صنایع مختلف از جمله کودهای نانو بیولوژیک کشاورزی در ایران فعال است.

بازدیدهای اخیر