نانو پویش یکتا

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
نازنین فرهادیار
رئیس هیئت مدیره
احمد فرهادیار
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر