نفت پاسارگاد

پتروشیمی

پتروشیمی

شرکت نفت پاسارگاد به تولید قیر می پردازد.

بازدیدهای اخیر