نمایشگاه مجازی ایران

معرفی محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان و معماری

معرفی محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان و معماری

نمایشگاه مجازی ایران به معرفی محصولات و خدمات حوزه صنعت ساختمان و معماری می پردازد.

اعضا هیئت مدیره
هادی دستمالچی
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر