نوآوران نانو مقیاس برهان

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی

اعضا هیئت مدیره
ریحانه اتفاق
رئیس هیئت مدیره
بشرا قنبری شوهانی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر