نور ایمن تجهیز

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، اصفهان، کاشان
آیت اله سعیدی-کوچه ستایش 1-بن بست ستایش 1-پلاک 0-طبقه زیر زمین

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
علی بلوچ
مدیر عامل
حمیده آدینه
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر