عکس پروفایل نور ایمن تجهیز

نور ایمن تجهیز

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

عکس پروفایل نور ایمن تجهیز

نور ایمن تجهیز

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اطلاعات تماس

دفترمرکزی
ایران، اصفهان، کاشان
آیت اله سعیدی-کوچه ستایش 1-بن بست ستایش 1-پلاک 0-طبقه زیر زمین

اعضا هیئت مدیره