نویان پژوهان زیست دارو

تحقیقات توسعه

تحقیقات توسعه

شرکت نویان پژوهان زیست دارو در حوزه تحقیقات توسعه با محوریت ایجاد بسترهای لازم مراکز تحقیقاتی پژوهشکده و پژوهشگاه در حوزه های نوین، حوزه بیوتکنولوژی، ژنتیک، مهندسی بافت فارماکوژنتیک پروتئومیکس، پروئتئین های نوترکیب سلول های بنیادی، محصولات بیولویک و آزمایشگاهی نوین، ایجاد نمایشگاههای مرتبط یا تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه های فناوری نوین، تولید، صادرات و واردات داروهای شیمیایی بیولوژیک و گیاهی و همچنین لوازم پزشکی و آزمایشگاهی فعال است.

بازدیدهای اخیر