نیوساد فارمد ماهان

خدمات تجاری‌سازی
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
دانشگاه تهران ، خیابان کارگر شمالی ، خیابان (پروفسور) ادوارد براون ، پلاک 12 ، ساختمان مرکز نوآوری فرهنگی امید س ش 2 ، پژوهشکده روایت ، طبقه همکف ، واحد 1

خدمات تجاری‌سازی

اعضا هیئت مدیره
محسن کاتبی
مدیر عامل
عمادالدین محمدزاده ثانی
زهرا دمان
بازدیدهای اخیر