نیکان نیرو ابان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
اطلاعات تماس
دفترمرکزی
ایران، تهران، تهران
انار، انتهای بلوار مطهری، کوچه 21

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا طالبی نسب
رضا اکبری صادق آباد
بازدیدهای اخیر