نیکان نیرو ابان

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
محمدرضا طالبی نسب
رضا اکبری صادق آباد
بازدیدهای اخیر