نیک فن آوران ظهور شفق

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار

اعضا هیئت مدیره
بهنام حسینخانی
مدیر عامل
روح الله رحمانی
عضو هیئت مدیره
محمد آزادگان
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر