هزاره سوم

تولید مواد، قطعات و سامانه های دمای بالا

تولید مواد، قطعات و سامانه های دمای بالا

شرکت هزاره سوم در سال ۱۳۷۵ پایه ریزی شده است و از همان زمان بطور پیوسته به تولید مواد، قطعات و سامانه های دمای بالا مشغول بوده است.

بازدیدهای اخیر