همتارایانه - تحقیقاتی اطلاع رسانی همتا رایانه مشهد

توسعه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات

توسعه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات

هدف شرکت ایجاد بستری در زمینه توسعه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات در جهت تحقق اهداف دولت الکترونیک و تعامل مناسب با مخاطبین در جهت استقرار بهینه سیستم ها است.

اعضا هیئت مدیره
علیرضا سعید
مدیر عامل
محمد شهروز موثقی
رئیس هیئت مدیره
لیلی ازقندی
عضو هیئت مدیره
بازدیدهای اخیر