هنار دارو

شرکت پخش دارویی
سلامت: زنجیره تامین دارو

شرکت پخش دارویی

اعضا هیئت مدیره
بهمن برازش مرگانی
مدیر عامل
سازمان ها یا نهادهای بالادستی
هلدینگ شاری
زیرمجموعه
افراک
بازدیدهای اخیر