هنربان آپادانا

خدمات فرهنگی هنری

خدمات فرهنگی هنری

شرکت هنربان آپادانا، به عنوان یک شرکت تخصصی خدمات فرهنگی و هنری بخش خصوصی، با هدف ارائه زنجیره کامل خدمات و مشارکت در ایجاد بستر منسجم ارائه آن در حوزه های مرتبط با فضاها، برنامه ها، آثار و اموال فرهنگی و هنری و حضور در برنامه های توسعه صنایع فرهنگی و هنری تاسیس گردید.

بازدیدهای اخیر