هوتک

سیستم ساده میکروب زدایی آب
انرژی و منابع طبیعی: مدیریت انرژی: تصفیه آب

سیستم ساده میکروب زدایی آب

طراحی و ارزیابی سیستم ساده میکروبزدایی آب هوتک جهت کاربرد مصرف خانگی

بنیان‌گذاران
محسن مهدی‌عبدل
بنیان‌گذار
شیما مرادی
بنیان‌گذار
علی‌اصغر مصوری
بنیان‌گذار
دریافت خدمات شتابدهی
بُندا لَب
بازدیدهای اخیر