هی مد

گجت مدیریت بیماری های تنفسی

گجت مدیریت بیماری های تنفسی

هی مد استارتاپی در حوزه سلامت هوشمند با هدف مدیریت و کنترل بیماری های تنفسی به وسلیه گجت ها و پلتفرم خود می باشد.

بنیان‌گذاران
مجتبی جعفری
بنیان‌گذار
اعضا هیئت مدیره
مجتبی جعفری
مدیر عامل
بازدیدهای اخیر