وان فن منطقه آزاد انزلی

معدنی

معدنی

شرکت وان فن منطقه آزاد انزلی به انجام امور عملیات اکتشافی و استخراج و بهره برداری معادن و نظارت بر آنها می پردازد.

بازدیدهای اخیر